Základní škola T. Stolzové
logo banner

14. 11. 2017
Dopis rodim pedsedy R
V Kostelci nad Labem, 14. 11. 2017
Ven rodie,
kon dal funkn obdob zstupc rodi ve kolsk rad. kolsk rada se v nm vnovala pedevm svm zkonnm povinnostem, projednvala a schvalovala vron zprvy koly, podlela se na pprav rozpotu koly a projednvala a schvalovala zmny kolnho du.
Vyjadovala se ale i k dalm tmatm, jakou je nap. dopravn bezpenost v okol koly. Na podnt kolsk rady tak mimo jin dojde k prav pechodu ped malou koln budovou a k oeten vozovky v prostoru ped pechodem adheznm ntrem.
kolsk rada v souasnm sloen svoji prci kon a je proto teba zvolit nov zstupce rodi. Volby novch zstupc rodi byly vedenm koly vypsny na ptek 1. 12. 2017. Peji si, aby se nm podailo vybrat zstupce, kte budou mt o prci ve kolsk rad skuten zjem a pispj tak k rozvoji na koly.
S pozdravem
Jan Havlk, pedseda kolsk rady