Základní škola T. Stolzové
logo banner

16. 11. 2017
Kandidti voleb do kolsk rady
KANDIDTI pro VOLBU ZSTUPC ZKONNCH ZSTUPC KA DO KOLSK RADY dne 1. 12. 2017

Seznam:

pjmen jmno:


Beneov Lenka
Bradov Vclava
Haberhauerov Klra
Havlk Jan
Hlikov Denisa
Krej Tom
Kulhnkov rka
Likov Vendulka
Matocha Marek
Pov Jaromr
malov Klra
Tlustoov Klra
Voadlov Lenka
Zavadilov Tereza

Zveejnno dne: 16. 11. 2017