Základní škola T. Stolzové
logo banner

5. 2. 2018
Zpis do 1. ronku
INFORMACE K ZPISU K POVINN KOLN DOCHZCE
Zpis do 1. ronku Z T. Stolzov Kostelec nad Labem, pspvkov organizace pro koln rok 2018/2019 se uskuten ve stedu 4. DUBNA 2018 OD 14. DO 18. HODIN v budov koly-ulice T. G. Masaryka p. 89. Nhradn termn, pokud se ze zvanch dvod nemete s dttem dostavit, bude stanoven po pedchoz domluv s editelkou koly.
KAPACITA TD PRVNHO RONKU 2018/2019:
DV PRVN TDY KAD S POTEM 25 K
Kritria k pijet:
1. Udlen odklad koln dochzky pro rok 2017/2018 a m-li dt trval bydlit ve spdov oblasti koly
2. Pednostn dle 36 lnku 7 zkona . 561/2004 Sb., o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon) budou pijaty do budoucch 1. td dti ze spdov oblasti Kostelec nad Labem, kde maj trval bydlit v den, kdy se dostav k zpisu.
3. Trval bydlit dtte ve kolskm obvodu spdov oblasti zkladn koly (Mratn)
U dt, kter nemaj msto trvalho pobytu ve spdov oblasti, me editelka koly rozhodnout o nepijet tchto dt nejen z kapacitnch dvod, ale t z dvodu nesplnn kritri j stanovench k pijet.
V PPAD NAPLNN KAPACITY KOLY, ROZHODNE LOS.
K ZPISU JE NUTN DONST:
RODN LIST DTTE
OBANSK PRKAZ ZKONNHO ZSTUPCE
Pokud se zkonn zstupce dtte rozhodne podat o odklad povinn koln dochzky pro sv dt, je ideln, kdy tak uin psemn v den zpisu, na kter rovnou pinese doporuen z PPP i SPC a od dtskho lkae. O odklad povinn koln dochzky je mon podat nejpozdji do konce msce dubna.

Zkonn zstupce dtte, ktermu byl povolen odklad povinn koln dochzky, je povinen se dostavit v nsledujcm kolnm roce opt k zpisu do prvnho ronku zkladnho vzdlvn, a to do zkladn koly dle svho vbru.
Zpis dt do zkladnch kol vychz z ustanoven zkona . 561/2004 Sb., o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon), ve znn pozdjch pedpis, kde je specifikovn takto:
36 odst. 3 kolskho zkona: Povinn koln dochzka zan potkem kolnho roku, kter nsleduje po dni, kdy dt doshne estho roku vku, pokud mu nen povolen odklad. Dt, kter doshne estho roku vku v dob od z do konce ervna pslunho kolnho roku, me bt pijato k plnn povinn koln dochzky ji v tomto kolnm roce, je-li pimen tlesn i duevn vyspl a pod-li o to jeho zkonn zstupce. Podmnkou pijet dtte narozenho v obdob od z do konce prosince k plnn povinn koln dochzky podle vty druh je tak doporuujc vyjden kolskho poradenskho zazen, podmnkou pijet dtte narozenho od ledna do konce ervna doporuujc vyjden kolskho poradenskho zazen a odbornho lkae, kter k dosti pilo zkonn zstupce.
37 odst. 1 kolskho zkona, ve znn innm od 1. 1. 2017: Nen-li dt tlesn nebo duevn pimen vyspl a pod-li o to psemn zkonn zstupce dtte v dob zpisu dtte k povinn koln dochzce podle 36 odst. 4, odlo editel koly zatek povinn koln dochzky o jeden koln rok, pokud je dost doloena doporuujcm posouzenm pslunho kolskho poradenskho zazen a odbornho lkae nebo klinickho psychologa. Zatek povinn koln dochzky lze odloit nejdle do zahjen kolnho roku, v nm dt dovr osm rok vku.
Diagnostiku dt, u kterch zkonn zstupci daj udlen odkladu koln dochzky, provd kolsk poradensk zazen (pedagogicko-psychologick poradna, speciln pedagogick centrum) a odborn lka nebo klinick psycholog. editel nsledn rozhoduje o udlen odkladu povinn koln dochzky, je-li dost podna v dob zpisu dtte k povinn koln dochzce podle 36 odst. 4 kolskho zkona i s obma doporuujcmi posudky nejpozdji do 30. 4. 2018.
Dle se doporuuje, aby byla kola zkonnmi zstupci informovna o dajch potebnch pro ely nastaven vhodnch podprnch opaten pro budoucho ka koly:
o znevhodnn dtte, uvedenm v 16 kolskho zkona, daje o mimodnm nadn, daje o podprnch opatench poskytovanch dtti kolou v souladu s 16 kolskho zkona, a o zvrech vyeten uvedench v doporuen kolskho poradenskho zazen,
daji o zdravotn zpsobilosti dtte ke vzdlvn a o zdravotnch obtch, kter by mohly mt vliv na prbh vzdlvn.