Základní škola T. Stolzové
logo banner

20. 8. 2018
Nov koln rok
V novm kolnm roce 2018/2019 bude do na koly dochzet 430 k, z toho asi 250 na prvn stupe. Na budov p. 89 (mal kola) budou tyto tdy: 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B. Letos poprv se bude vyuovat tak v budov p. 289 (koln druina), zde bude 1.A a 1.B. Ostatn tdy budou umstny v hlavn budov p. 288. N vzdlvac program, podle kterho se v na kole vyuuje, se jmenuje Pestr kola.

koln druina bude mt ve 4 oddlench 120 mst pro ky prvnho stupn, kritria pro pijmn do D jsou zveejnna na webu koly http://zstskostelec.cz/.

Ve kole se v prbhu msce z rozbhnou rzn krouky, nap. Klub deskovch her, Mlad zdravotnk, Atletika, tensk klub, Programovn atd., pro dti ve koln druin nap. Keramika a jin, rodie budou informovni. Rdi bychom dtem nabdli i dal krouky, proto prosme ppadn zjemce o veden krouk, aby kontaktovali editelku koly.

koln stravovn bude opt zajiovat Jdelna Na Marjnce. Dti si mohou vybrat ze dvou hlavnch jdel, jdlo si mohou objednvat bu prostednictvm sv kartiky pmo ve koln jdeln, nebo s rodii pes internet. O pstupov hesla, kter umouj tak online odhlaovn obd, je mon podat pi platb obd, kter stle probh v kanceli Na Marjnce. Platit obdy je mon tak pevodem na et. Dal informace na http://www.jidelnanamarjance.cz/ .