Základní škola T. Stolzové
logo banner

Vychovatelky:   J. Plnkov, Z. Susov, R. Kopeck, P. ernohorsk
Krouky ve D:
Keramika - Z. Susov
Vtvarn innosti - J. Plnkov
Pota - J. Plnkov
Anglick jazyk - S. Ulrichov
Sportovn - . Blahov

Vnitn d koln druiny


Zpisn lstek do druiny je k staen v Dokumentech zde.

Obecn ustanoven

Na zklad ustanoven 30 zkona . 561/2004 Sb. o pedkolnm, zkladnm stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn (kolsk zkon) v platnm znn vydvm jako statutrn orgn koly pro kolsk zazen koln druinu tento vnitn d koln druiny.Tato smrnice uruje pravidla provozu a reim koln druiny

Zsady smrnice:
- mus bt vydna psemn,
- nesm bt vydna v rozporu s prvnmi pedpisy,
- nesm bt vydna se zptnou innost,
- vznik na dobu neuritou.

Posln koln druiny

koln druina se ve sv innosti d zejmna vyhlkou . 74/2005 Sb., o zjmovm vzdlvn, v platnm znn. koln druina tvo ve dnech kolnho vyuovn mezistupe mezi vukou ve kole a vchovou v rodin. D nen pokraovnm kolnho vyuovn, m sv specifika, kter ji odliuj od kolnho vyuovn. Hlavnm poslnm D je zabezpeen zjmov innosti, odpoinku a rekreace k, sten tak dohledu nad ky.

innost druiny je urena pednostn pro ky prvnho stupn zkladn koly. innost vykonvanch druinou se mohou astnit i ci, kte nejsou pijati k pravideln denn dochzce do druiny. Druina me vykonvat innost pro astnky, nebo astnky a jejich zkonn zstupce, i ve dnech pracovnho volna.

1. Podrobnosti k vkonu prv a povinnost dt a jejich zkonnch zstupc ve koln druin a podrobnosti o pravidlech vzjemnch vztah s pedagogickmi pracovnky

1.1 ci jsou povinni

a) dn dochzet do koln druiny,

b) dodrovat vnitn d koln druiny, pedpisy a pokyny k ochran zdrav a bezpenosti, s nimi byli seznmeni,

c) plnit pokyny pedagogickch pracovnk vydan v souladu s prvnmi pedpisy a kolnm nebo vnitnm dem,

d) informovat kolsk zazen o zmn zdravotn zpsobilosti, zdravotnch obtch nebo jinch zvanch skutenostech, kter by mohly mt vliv na prbh vzdlvn,

e) dokldat dvody sv neptomnosti v souladu s podmnkami stanovenmi kolnm dem,

f) oznamovat daje, kter jsou podstatn pro prbh vzdlvn nebo bezpenost ka a zmny v tchto dajch.

1.2 k se ve koln druin chov slun k dosplm i jinm km koly, db pokyn pedagogickch a provoznch pracovnk.

1.3 k chod vhodn a ist upraven a obleen, s ohledem na plnovan innosti. Udruje prostory koln druiny v istot a podku, chrn majetek ped pokozenm.

1.4 ci chrn sv zdrav i zdrav spoluk; km jsou zakzny vechny innosti, kter jsou zdrav kodliv (nap. kouen, pit alkoholickch npoj, zneuvn nvykovch a zdrav kodlivch ltek).

1.5 Zkonn zstupce ka je povinen doloit dvody neptomnosti ka nejpozdji do 3 kalendnch dn od potku neptomnosti ka.

1.6 k m prvo na ochranu ped jakoukoli formou diskriminace a nsil, m prvo vzdln a na svobodu mylen, projevu, shromaovn, nboenstv, na odpoinek a dodrovn zkladnch psychohygienickch podmnek, m prvo bt seznmen se vemi pedpisy se vztahem k jeho pobytu a innosti v druin. Kad raz nebo vznik kody, ke ktermu dolo v souvislosti s innost druiny, hls bez zbytenho odkladu.

1.7 k nenos do druiny pedmty, kter nesouvis s vukou a mohly by ohrozit zdrav a bezpenost jeho nebo jinch osob.

1.8 Zvlt hrub slovn a mysln fyzick toky ka vi pracovnkm druiny se vdy povauj za zvan zavinn poruen povinnost stanovench tmto zkonem.

2. Provoz a vnitn reim koly

Pihlaovn a odhlaovn

KRITRIA PIJET DO KOLN DRUINY

Vk adatele ke dni zahjen koln dochzky Ronk, kter k navtvuje

Pijati jsou ci s nejvym potem bod.

O pijmn k do koln druiny rozhoduje editelka koly, a to na zklad vyplnnch nleitost v psemn pihlce, splnnch kritri pro pijet a s ohledem na kapacitu koln druiny.

editelka stanov ve vnitnm du pro jednotliv formy zjmovho vzdlvn podle 2 vyhlky . 74/2005 Sb., o zjmovm vzdlvn zpsob evidence astnk takto:

2.1 Ve koln druin je urena jako vedouc zamstnanec vedouc vychovatelka, kter zajiuje pihlaovn a odhlaovn k, vybrn poplatk, pedvn informac rodim, vyizovn nmt a stnost

2.2 O pijet astnka k innosti druiny ve form pravideln vchovn, vzdlvac a zjmovou innosti, tborov innosti a dal podobn innost spojenou s pobytem mimo kolu se rozhoduje na zklad psemn pihlky. Soust pihlky k pravideln vchovn, vzdlvac a zjmov innost je psemn sdlen zkonnch zstupc astnka o rozsahu dochzky a zpsobu odchodu astnka z druiny.

2.3 plata je splatn pedem, plat se zpravidla ve dvou spltkch za obdob z a leden a nor a erven. Ve platy je stanovena pedem na cel koln rok.

2. 4 Vi platy me editelka snit nebo od platy osvobodit, jestlie

a) astnk nebo jeho zkonn zstupce je pjemcem opakujcch se dvek pomoci v hmotn nouzi podle zkona o pomoci v hmotn nouzi,

b) astnkovi nebo jeho zkonnmu zstupci nle zven pspvku na pi podle zkona o socilnch slubch, nebo

c) astnk sven do pstounsk pe m nrok na pspvek na hradu poteb dtte podle zkona o sttn sociln podpoe a tuto skutenost proke editeli.

2.5 Pokud za dt nen uhrazena plata, editel koly me rozhodnout o vylouen ka ze koln druiny.

3. Organizace innosti

3. 1 Provozn doba D je od 6.00 hodin do 8.00 hodin, od 11.30 hodin do 16.30 hodin.

3. 2 Pi nevyzvednut ka do stanoven doby rodii vychovatelka nejdve podle monost informuje telefonicky rodie ka a osoby uveden na pihlce dtte do D, pokud je tento postup bezvsledn,

a) na zklad pedchoz dohody kontaktuje pracovnka orgnu pe o dt,

b) na zklad pedchoz dohody s obecnm adem kontaktuje pracovnka obecnho adu,

c) pod o pomoc Policii R,

3.3 Oddlen se napluj nejve do potu 30 astnk.

3. 4 Rozsah dennho provozu D a rozvrh innosti schvaluje editelka koly na nvrh vedouc vychovatelky koln druiny.

3. 5 Druina realizuje vchovn vzdlvac innost ve vchov mimo vyuovn zejmna formou odpoinkovch, rekreanch a zjmovch innost; umouje km ppravu na vyuovn.

3. 6 innost druiny a klubu se mohou zastovat i ci nezaazen do druiny a klubu, pokud se tto innosti neastn pln poet k zaazench do druiny a klubu stanoven pro oddlen nebo skupinu.

4. Podmnky zajitn bezpenosti a ochrany zdrav dt a jejich ochrany ped rizikovm chovnm a ped projevy diskriminace, neptelstv nebo nsil.

4.1 Vichni ci se chovaj pi pobytu ve kole i mimo kolu tak, aby neohrozili zdrav a majetek svj ani jinch osob. km nen v dob mimo vyuovn zdrovat se v prostorch koly, pokud nad nimi nen vykonvn dozor zpsobilou osobou. Kad raz, porann i nehodu, k n dojde bhem pobytu k ve koln budov, nebo mimo budovu pi akci podan kolou ci ihned ohls. Vychovatelky koln druiny provedou prokazateln pouen k v prvn hodin kolnho roku a dodaten pouen k, kte pi prvn hodin chybli, provedou o tom psemn zznam. kola odpovd za ky v dob dan rozvrhem innosti druiny.

4.2 Vichni zamstnanci koly jsou pi vzdlvn a bhem souvisejcho provozu koly povinni pihlet k zkladnm fyziologickm potebm dt a vytvet podmnky pro jejich zdrav vvoj a pro pedchzen vzniku rizikovho chovn, poskytovat jim nezbytn informace k zajitn bezpenosti a ochrany zdrav.

4.3. Pedagogit zamstnanci dodruj pedpisy k zajitn bezpenosti a ochrany zdrav pi prci a protiporn pedpisy; pokud zjist zvady a nedostatky, ohroujc zdrav a bezpenost osob, nebo jin zvady technickho rzu, nebo nedostaten zajitn budovy, je jejich povinnost informovat o tchto skutenostech nadzenho a v rmci svch schopnost a monost zabrnit vzniku kody. Sleduj zdravotn stav k a v ppad nhlho onemocnn ka informuj bez zbytench prtah veden koly a rodie postienho ka. Nemocn k me bt odesln k lkaskmu vyeten i oeten jen v doprovodu dospl osoby. Tdn uitel zajist, aby kad k ml zapsny v kovsk knce tyto daje: rodn slo, adresu, telefonn sla rodi do zamstnn a dom, adresu a jmno oetujcho lkae. Pi razu poskytnou kovi nebo jin osob prvn pomoc, zajist oeten ka lkaem. raz ihned hls veden koly a vypln zznam do knihy raz, ppadn vypln pedepsan formule. Oeten a vyplnn zznam zajiuje ten pracovnk, kter byl jeho svdkem nebo kter se o nm dovdl prvn.

5. Podmnky zachzen s majetkem koly nebo kolskho zazen ze strany dt, k a student.

5.1 U kadho svvolnho pokozen nebo znien majetku koly i osob je vyadovna hrada od rodi ka, kter pokozen zpsobil. Pi zvanj kod nebo nemonosti vyeit nhradu kody s rodii je vznik kody hlen Policii R, ppadn orgnm sociln pe.

5.2 Ztrty vc hls ci neprodlen svmu tdnmu uiteli. ci dbaj na dostaten zajitn svch vc - uzamykn aten, td.

5.3. Do koly ci nos pouze vci potebn k vuce, cenn vci do koly nenos. Hodinky, perky, mobiln telefony apod. maj neustle u sebe, maj zakzno je odkldat, pouze z bezpenostnch dvod a na vslovn pokyn vyuujcho, kter zajist jejich schovu.

6. Pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn k

6.1. Na hodnocen a klasifikaci chovn ka ve koln druin se vztahuj ustanoven vyhlky o zkladnm vzdlvn.

5.2. Pokud k naruuje soustavn koln d a innost koln druiny, me bt rozhodnutm editele z druiny vylouen. editelka me rozhodnout o vylouen ka ze D, pokud tento k soustavn nebo njakm vznamnm projevem poruil kze a podek, ohrouje zdrav a bezpenost ostatnch, dlouhodob svvoln nenavtvuje D nebo z jinch zvlt zvanch dvod.