Základní škola T. Stolzové
logo banner

Informace pro strvnky

Jdelnek

Provozn d koln jdelny Z v Kostelci nad Labem od 1.9.2016

1)   Ve koln jdeln se mohou stravovat vichni ci Zkladn koly Terezy Stolzov vKostelci nad Labem a jej zamstnanci.

2)   koln jdelna - vdejna obd je v provozu ve k.roce mimo vechny koln przdniny a svtky vpondl a ptek od 11.45 do 13.45 hod (posledn vdej).

3)   Obdy ve koln jdeln se skldaj z polvky, hlavnho chodu a npoje. Ceny za cel obd in:

1. 4. t. Z  22,- K *)
5. 8. t. Z  24,- K *)
9. t. Z  26,- K *)

4)   Strvnci od tet tdy maj mon vbr ze dvou jdel. K tomu elu slou kreditn karta, kterou si strvnk koup za 40,- K v kanceli Jdelny na Marjnce zrove se zakoupenm obd. V jdeln Z je zzeno objednvkov msto, kde si strvnci samivyberou na pslun den. Nvod na obsluhu objednvkovho msta je pmo v jdeln.Vichni strvnci maj automaticky pihlen obd .1, zmnu provd pouze ten, ktersi chce objednat obd .2.

V ppad, e strvnk pi vdeji neproke kreditn kartou, e m stravu zaplacenou,dostane pouze polvku a nebo si dobrovoln vypln tzn. UPOMNKU - STVRZENKUa dostane cel jdlo mimo potravin, kter jsou na poet (maso, jogurt, ovoce apod.)

5)   Strava se plat hotov v Jdeln na Marjnce, T.G.Masaryka 1124 a to v pracovn dnyod 6.30 do 15.00 hodin, nejpozdji posledn den bnho msce na msc nsledujcnebo pevodem na et. Je mono stravovat se pouze nkter dny v msci. Nap. pi odpolednm vyuovn v ter lze pihlsit pouze terky.

6)   Odhlsit obdy lze pmo v jdeln kuchace na den nsledujc, nebo do 7.00 hodin osobn v kanceli Jdelny na Marjnce, nebo telefonicky na 326 981 138. Odhlkypijat po 7.00 hodin, budou provedeny a od nsledujcho dne. V ppad neplno-van absence (nemoc) lze vas neodhlen obd vyzvednout do pinesench ndob ve vdejn koln jdelny. Toto plat pouze pro prvn den neplnovan absence.

7)   Pihlsit obd lze tak nejpozdji do 7.00 hodin v Jdeln na Marjnce osobn nebo telefonicky. (Zatek stravovn v prbhu msce nap. po ukonen nemoci).

8)   Od loskho kolnho roku jsou k dispozici strnky www.strava.cz. Na tchto strnkch je mon provdt veker zmny stravy (pihlky, odhlky, zmny obd i u dt do tet tdy) a to i na dan den, ale pouze do 6,30 hod. Aktivace a pihlaovac daje budou k vyzvednut v kanceli Jdelny na Marjnce. Bez aktivace nen mon se do aplikace pihlsit.

Aktualizace dat se provd kad den v 6,30hod. a 14,30 - 15,00hod.

8)   Ppadn pipomnky je mono eit osobn v kanceli Jdelny na Marjnce

estmr Vt, vedouc J


*) Velikost porce je uren vkem dtte, kter doshne do konce kolnho roku tj. 31.8.
1. 4. t.Z  vk do 10ti let vetn
5. 8. t. Z  vk do 14ti let vetn
9. t. Z  vk 15 a vc