Základní škola T. Stolzové
logo banner

Nzev koly

Zkladn kola T. Stolzov Kostelec nad Labem,
okres Mlnk
IO koly: 75034506,
ID datov schrnky: wq5btz
RED IZO: 600047636
IZO koly: 102274886
IZO D: 113500041

Adresa

Z T. Stolzov
nm. Komenskho 288
Kostelec nad Labem 277 13

slo tu:

466157309/0800

Kontakty

Telefon:

editelna : 326 981 220
kancel :  326 981 128
sborovna p. 288 :  326 981 128
sborovna p. 89 :  326 981 153
koln jdelna :  326 981 138

E-mail:

editelka :  reditelka@zstskostelec.cz
Uitel:  :  jmeno.prijmeni@zstskostelec.cz

Vchovn poradkyn:

A. Markov :  alexandra.markova(zavin)zstskostelec.cz
H. Novkov :  hana.novakova(zavin)zstskostelec.cz

Metodika prevence:

L. Konrdov :  lenka.konradova(zavin)zstskostelec.cz