Základní škola T. Stolzové
logo banner

Klub ptel koly

Nvrh stanov, kter se bude projednvat na tdnch schzkch.

Nzev: Klub ptel Zkladn koly v Kostelci nad Labem ( dle jen KP )

Sdlo: 277 13 Kostelec nad Labem

Cl innosti: KP pispv svou innost ke zlepen podmnek vzdlvn,kultury a osvty v Kostelci nad Labem

slo tu: 462397399/0800

leny KP se stvaj ti,kte souhlas se stanovami a zaplat finann pspvek.

Vbor sestv z len na zklad jejich dobrovolnho zjmu o innost,sestavuje se na dobu 1 roku, potkem kolnho roku vol pedsedu,hospode. Schz se 4krt do roka s vedenm koly , spolurozhoduje o hospodaen, podl se na een kol ve vchovn vzdlvac oblasti koly.

Hospod:
vede evidenci finannho hospodaen dle zkona .109/1964 Sb. ve znn nsledujcch pedpis,pedkld vytovn vech akc a celkovho hospodaen 1 do roka.

Vbor KP pro k. rok 2016/2017
Tda  Zstupce
1. A Martina Hrukov
1. B Kateina Blakov
2. A Petra Prglov
2. B Vendulka Likov
3. A Monika Knedlhansov
3. B Helena Slavkov
4. A Alena Bernkov
4. B Lenka Beneov
5. A Iveta Kruinov
5. B Vclava Bradov
6. A Petra Hromdkov
6. B Nadda Vvrov
7. A Jana Novkov
7. B Eva Martincov
8. A Alice Lippertov
8. B Vclava Bradov
9. Zuzana Bukovsk


Schzka 28. 11. 2017

Schzka 28.11.2017

Ptomni :
Zstupci td:
V.Beanov, Bc.L.Beneov, A.Bernkov, K.Blakov, V.Bradov, Mgr.Z.Bukovsk, P.Hromdkov, Hrukov, M.Knedlhansov, I.Kruinov, V.Likov, A.Lippertov, Ing.Marek Matocha, Martincov, J. Novkov, P.Prglov, H.Slavkov,
Zstupci veden koly:
Mgr. Hana Novkov

Program :
Zstupci td pro koln rok 2017/2018
1.A p. Hrukov
1.B p. Blakov
2.A p. Prglov
2.B p. Likov
3.A p. Knedlhansov
3.B p. Slavkov
4.A p. Bernkov
4.B p. Beneov
5.A p. Kruinov
5.B p. Bradov
6.A p. Hromdkov
6.B bez zstupce
7.A p. Novkov
7.B p. Martincov
8.A p. Lippertov
8.B p. Bradov
9.T p. Bukovsk

- Volba pedsednictva
Pedseda: Ing.Marek Matocha
Jednatel: Bc.Lenka Beneov
Hospod: Vendula Beanov
- Stav pokladny
Na tu S 45.636,- K
Pokladna 1.904,- K

- et KP
Pro velk poplatky za veden tu u S navrena zmna banky schvleno.
Od ledna 2018 et u S zruen.
Nov et u ERA Potovn spoitelna: 282068889/0300.

- Nvrhy aktivit k proplacen ze strany koly:
Knihy do knihovny 1.stupe 5.000.-K schvleno
Knihy do knihovny 2.stupe 5.000.-K schvleno
Doprava na divadeln pedstaven 1.stupe 15.000.-K schvleno
Doprava na divadeln pedstaven 2.stupe 15.000.-K schvleno
koln druina 2.000,-K schvleno
Cimblov muzika 50K/k cel kola hlasovn odloeno na pt schzku.

- Vzva ze strany koly k hledn sponzor zstupci budou informovat sv tdy.

- Pt schzka 20.3.2018 od 17:00hod.

Schzka 19. 9. 2017

Schzka 19.9.2017

Ptomni :
V.Beanov, Bc.L.Beneov, K.Blakov, V.Bradov, Mgr.Z.Bukovsk, P.Hromdkov, Hrukov, J.Kohoutov, M.Knedlhansov, I.Kruinov, V.Likov, A.Lippertov, Ing.Marek Matocha, J. Novkov, P.Prglov, H.Slavkov, Mgr..Smkov

Program :
- Pivtn novch len KP a novho veden koly
Mgr. Jaroslava Glaserov -- editelka
Mgr. Hana Novkov zstupce editelky
- Termny tdnch schzek ve kolnm roce 2017-2018
15.11.2017 a 11.4.2018
16:30 - 1. stupe, 17:30 - 2. stupe

- Zprva o hospodaen KP (V.Beanov)
Stav na bnm tu k 1.9.2017 65.285,- K
Stav v pokladn k 1.9.2017 1.367,- K
dost o hradu dopravnho hit pro 1. a 2. ronk schvleno
dost o hradu sportovnho nin schvleno
dost o hradu dopravy na lyask kurz pro 7. ronk schvleno
dost o proplacen divadelnho pedstaven v AJ v rmci projektu Den Evropskch jazyk 27.9.2017 schvleno

- Dal dosti o pspvky na akce pro ky a autobusovou dopravu podan kolou, budou posouzeny na dal schzce KP po vybrn lenskch pspvk.
- Vybrn lenskch pspvk ve kolnm roce 2017 2018 300,- K

- Informace editelky koly :
Nstin nov koncepce koly
V letonm kolnm roce nastoupilo 5 novch uitel
Seznmen se zmnou kolnho du
Nov organizace koln akademie
Zmna organizace vydvn dt ve koln druin
Projekty 1.pololet :
 Project 72 hodin vybudovn bylinkov zahrdky
 Adaptan kurz 6.ronk
 Den Evropskch jazyk
 Besedy s polici R 2.stupe
 31.10.2017 focen
 22.11.2017 a 20.4.2018 sbr papru
 Nvtva planetria
 Vnon bazar tden ped Vnoci
 Vnon tvoen 1.stupe
 Zjmov vyuovn 2.stupe

- Na schzce KP pedstaven ky 7. ronku nvrh 3 patrov bylinkov zahrdky na kolnm pozemku v rmci projektu 72 hodin schvlen finann pspvk 3740,- K na vrobu a realizaci.


Schzka 20. 6. 2017

Omluveny: pan Ripplov a Smkov.
Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov-rozeslno e-mailem
Stav na bnm tu k 20. 6. 2017: 68 901,47 K
Stav v pokladn k 25. 4. 2017: 1 583 K
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
akademie: ter 6.ervna v sokolovn-podkovn pan Beanov a Bradov za pomoc s poadatelskou slubou
vsledky testovn ȊI k 9.ronku
umstn k: z 9.tdy odchz 20 na studijn obory s maturitou, z 5.tdy jde 8 studovat na vcelet gymnzium
rozlouen s editelkou
Termn dal schzky: ter 19.z od 17 hodin

Schzka 25. 4. 2017

neptomni: Ing. M. Matocha, I. Ripplov
Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov-rozeslno e-mailem
Stav na bnm tu k 25. 4. 2017: 73 816,47 K
Stav v pokladn k 25. 4. 2017: 1 246 K
-dost o hradu autobusu pro exkurzi k 6. ronku: schvleno
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
sbr papru 21. 4. -podkovn rodim a rodinnm pslunkm, vyhodnocen sbru za 2016/2017
Informace o zpisu do 1.ronku Z-zpis 19. 4. 2017:
-Dostavilo se 77 dt
-dost o odklad si podalo 13 dt
-Pihlku k zpisu si podalo: 64 dt,
z toho trval pobyt v Kostelci n.L.: 42
trval pobyt jinde: 4
trval pobyt v Mratn: 18
-schzka se starosty 26. 4.
Informace o pestupu do 6.ronku-bude se eit v ervnu
fotografovn: steda 17.kvtna
akademie: ter 6.ervna od 17 hodin v sokolovn-prosba o pomoc s poadatelskou slubou ze strany rodi
Diskuse: a) financovn vzdln Shi-Shira, podpora jinho dtte z R
b) ZU Neratovice-zjem o vuku v Kostelci ze strany rodi trv
c) vzdn se funkce editelky-podkovn + kvtinov dar Z.Zelenkov
Termn dal schzky: ter 20. ervna v 17 hodin


Schzka 24. 1. 2017

KP 24. 1. 2017
Omluveny: pan Ripplov, Knedlhansov, Beneov, Kruinov, Bradov,
Mgr.Bukovsk
Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov-rozeslno e-mailem
Stav na bnm tu k 24. 1.2017: 106 886 K
Stav v pokladn k 24. 1. 2017: 3 916 K
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Bazar pro Shishira pi rozsvcen stromeku 25. 11.-vtek 7 090 K
Problm s obsazenm 2 mst pedagog od 1.2.2017 se nevyeil, proto:
a) Vuka Aj ve 4.ronku bude probhat ve 2 skupinch
b) spojen 7. A,B
c) zruen funkce zstupkyn
editelsk volno v ptek 9. 2. nepjde elektina
Poadavek pedagogo na proplacen:
a) dopravu do divadla pro 1.ronk ANO
b) dopravu do divadla pro 4.ronk ANO-schvleno ji na pedchoz schzi
c) dopravu do divadla pro 5.ronk ANO
d) knihy do koln knihovny I.stupn-beletrie-30 ks v cen 6 000 K ANO
Informace o zpisu do 1.ronku a pestupu do 6.ronku
Termn dal schzky: 25.dubna v 17 hodin

Schzka 29. 11. 2016

KP
Neptomna: rka Smkov
Program:
Z minul schzky: a) zjistit od pedagog poadavky na proplacen: v pvodnm nvrhu nebylo zaazeno: poadavek proplacen divadla 31.10. Stnadla se bou v Gongu pro 7.A,B ve vi 4 598 K, divadlo pro 6. A,B -schvleno
b) koln hit-pedn kole 25.10.2016, cena hit: 2 836 136 K ( z toho 1 209 877 K poskytl K SK-Fond rozvoje obc a mst, zbytek poskytl zizovatel)
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Stav na bnm tu k 28. 11.2016: 77 374,76 K
Stav v pokladn k 28. 11. 2016: 4 129 K
-vybrn pspvku KP 300 K tdnm zstupcem ze strany rodi 15. 11.
-celkem vybrno 85 300 K
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Anketa ohledn dopravy-vsledky odevzdny panu starostovi, ten pislbil jednn s dopravnm podnikem
Podailo se obnovit dopravn vchovu-BESIP K SK, teorie ve 4. a 5.ronku v listopadu, na jae zkouky + praxe na DDH Neratovice
Sbr papru-spn akce 24. 11. -odevzdno 9 020 kg papru, 540 kg lepenky a 20 kg PET vek
Bazar pro Shishira pi rozsvcen stromeku 25. 11.
Problm s obsazenm 2 mst pedagog od 1.2.2017
editelsk volno v ptek 9.12.-nepjde elektina
EET-Mgr. Ragaov - zkon o EET by se neml vztahovat na pjmy KP
Poadavek na proplacen 1 500 K-znmky pro projekt spoluprce se kolami v zahrani (3.B, 5.A,B)-schvleno
Diskuse: Mgr. Ragaov-pokusit se sjednat smluvn cenu s dopravcem panem Petkem
Termn dal schzky: 24.1.2017 v 17 hodin

Schzka 20. 9. 2016

KP
datum schzky: 20. z 2016

Ptomni (poad podle td): P.Prglov, I.Ripplov, M.Knedlhansov, H.Slavkov, L.Beneov, I.Kruinov, V.Bradov, Mgr.A.Ragaov, Ing.M.Matocha, J.Novkov, .Smkov, A.Lippertov, Mgr.Z.Bukovsk, V.Beanov, P.Hromdkov

Program:
Pivtn novch len
Z minul schzky: a) zjistit od pedagog poadavky na proplacen..
b) nvraty ze koly v prod-diskuse na t.schzku-cena pobytu
c) koln hit-v lt zapoata rekonstrukce
d) nov interaktivn tabule ve 4. B + 7. A
Volba vboru: jednohlasn zvoleni: pedseda-Ing.M.Matocha, hospod: V.Beanov, jednatel: L.Beneov
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Stav na bnm tu k 30.6.2016: 97 852,76 K
Stav v pokladn k 30. 6. 2016: 969 K
-vybrn pspvku KP 300 K tdnm zstupcem ze strany rodi 15. 11.
Rozhodnut erpn prostedk KP:

Poloka CZK Poznmka
Mikroskopy pro vuku prodopisu - 20ks (2. stupe) 26800 Schvleno 12.4.2016
Dopravn hit (1. a 2. ronk) 12.10.2016 8450 Schvleno
Doprava divadlo HP (4.ronk) 6050 12_3_0
Doprava divadlo HP (2. A 3.ronk) 6050 11_3_1
Doprava divadlo MB (8. A 9. ronk) 3500 10_3_2
Nad dlny (2. Stupe) 15000 13_2_0
Uebnice HV (1. a 2. ronk) 1500 14_0_1
Interaktivn uebnce (3.ronk) 8000 9_6_0
Knihy nakl. Albatros (knihovna 1. stupe) 2000 Schvleno
Uebnice zempis 7_8_0 - neschvleno
Doprava na bruslen 1_14_0 - neschvleno
Lyask kurz 13000 Schvleno
Pachatel dobrch skutk - knihy 4_8_3 - neschvleno
Celkem schvleno 90 350

Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Pamlskov vyhlka: Vyhlka .282/2016 Sb., o poadavcch na potraviny, pro kter je ppustn reklama a kter lze nabzet k prodeji a prodvat ve kolch a kolskch zazench
-odvezen automatu na Coca-colu
Diskuse:
Registran pokladna (bazar)

Termn dal schzky: 29.11. v 17 hodin

Schzka 14. 6. 2016

KP -14. erven 2016
Ptomni:M.Knedlhansov, H.Slavkov, L.Beneov, I.Kruinov, V.Bradov, Mgr.A.Ragaov, Ing.M.Matocha, E.Pokorn, V.Bradov, Mgr.Z.Bukovsk, V.Beanov, P.Hromdkov

Program:
Z minul schzky: a) Akademie v sokolovn-podkovn za poadatelsk dohled pan Beneov, Bukovsk, Pokorn, Ragaov a panu Matochovi
b) Poadovat od pepravc, aby byly v autobuse psy na vech sedadlech-vyjden prvnka, na plavn ji autobusy nasmlouvan, na vp psy byly
c) Upozornn, e v 8. ronku nkdo uv drogy-reakce editelky: testovn ka-vsledek negativn, 26. 5. policista se sluebnm psem-prohledvn aten a ueben 8. a 9. ronku-negativn vsledek
d) Oteven poboky ZU Neratovice v Kostelci nad Labem - pan editel ZU sdlil, e KHS schvlila dost, ale on sm bude dat a pro koln rok 2017/2018

Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Umstn k- odchod na osmilet gymnzium 5 k, na stedn koly s maturitou 18, bez maturity 10, odchod z nich ronk 2, pestup na sportovn kolu 4
Pestup k od 1.9.2016-2 z Brzdimi, 6 z Velen, 9 ze Sluh, 9 z jinch obc
Pijet k do 1.ronku-pedpoklad 45 k
Nvrh rozen koly-z dvodu nrstu potu k-studie, souasn stav: 59 k z okolnch obc
Inkluze- prava VP
Podkovn lenkm KP, kter kon z dvodu odchodu dt na stedn koly, pan E.Pokorn a G.Novkov za dlouholetou prci v KP
Rzn:
1. Nvraty dt ze koly v prod tak, aby si je rodie mohli vyzvednout po pracovn dob odpoledn hodiny, sobota
2. koln akademie KP podkoval kole a km za vynikajc vystoupen . Msto konn, dlka a organizace pro pt rok budou diskutovny.
3. koln hit bhem przdin, nebo na podzim se pot se stavbou novho atletickho ovlu a doskoit.
Termn dal schzky: 20. 9. v 17 hodinSchzka 12. 4. 2016

Ptomni: pan M.Knedlhansov, J.Kohoutov, L.Beneov, V.Bradov, Mgr.A.Ragaov, Ing.M.Matocha, J.novkov, E.Pokorn, A.Lippertov, Mgr.Z.Bukovsk, P.Hromdkov, G.Novkov

Program:
Z minul schzky: a)Rozpoet koly-nvrh, priority: hit, atny, WC v p. 89, interaktivn tabule kolsk rada dne 9. 3. 2016 souhlasila, zastupitelstvo 30. 3. atny neschvlilo
b) platba autobusu na lyask kurz-seznmen veejnosti prostednictvm Zpravodaje
c) platba autobusu do Gongu-6.A,B
d) proplacen mikroskop-10 ks celkem-26 800 K-souhlas s proplacenm
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
-souhlas s proplacenm autobusu do Divadla Na Fidlovace pro 8. a 9. ronk
-souhlas s proplacenm autobusu pro dvky na krajsk kolo vybjen v Beneov
Rozpoet koly schvlen 30. 3. 2016-seznmen, mimo rozpoet Z -hit
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Zmna nzvu koly od 1. 4. 2016: Z T.Stolzov Kostelec nad Labem, pspvkov organizace
Akademie v sokolovn-sl propj TJ SOKOL zdarma
Diskuse:
Oteven poboky ZU Neratovice v Kostelci nad Labem - pan editel ZU sdlil, e je ve v jednn, v souasn dob le dost na krajsk hygienick stanici
Poadovat od pepravc, aby byly v autobuse psy na vech sedadlech- dle platn legislativy (podle strnek BESIP je to pro dlkov autobusy povinn)Mgr.Ragaov
Upozornn, e v 8. ronku nkdo uv drogy-reakce editelky: v ppad podezen bude proveden u dotynho ka test
Termn dal schzky: 14. 6. 2016 od 17 hodin

Schzka 16. 2. 2016

Ptomni: M. Knedlhansov, J. Kohoutov, L. Beneov, I. Kruinov, V. Bradov, Mgr. A. Ragaov, Ing. M. Matocha, J. Novkov, E. Pokorn, A. Lippertov, Mgr. Zuzana Bukovsk, V. Beanov, P. Hromdkov
Omluvena: G. Novkov
Program:
* Z minul schzky: Zpach z kocour ve IV. A-zpsoben materilem pro adventn
vnce-pesunut do dlen
Nvrh pro J.- Zeleninov bar-instalace 21. 1. 2016
b) ZU-vsledky jednn s panem editelem-odeslal dost KHS
c) Rada msta Kostelec n. L. schvlila Usnesenm .6 ze dne 6. 1. 2016 umstn sdla spolku KP na adrese Komenskho nmst p. 288
d) Usnesen Mstskho soudu v Praze ze dne 22. 1. 2016: zpis zmny do spolkovho rejstku: Klub ptel zkladn koly v Kostelci nad Labem, z.s. Ing. Matocha
* Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
-zakoupen pomcek podle schvlen
a) mikroskopy: 1 ks (s pipojenm na PC)
b) modern pomcky do kabinetu Tv: 1 ks fotbalov m +10 ks florbalov hokejky
c) encyklopedie pro knihovnu I.stupn
d) vtvarn materil a pomcky pro I.stupe
-hrada autobusu na lyask vcvik-13 310 K schvlena
-platba lenskch pspvk: bezhotovostn zpsob se neosvdil, doporuen: pedem oznmit, e se bude vybrat na tdn schzce + rodie zap, ve kter td l. pspvek v ppad sourozenc uhrad
* Akce koly-viz web zstskostelec.cz
* Modernizace-PVC schody, 2 uebny
* Zpis do 1.tdy 2016/2017 + pchod k z Velen + poteba novho uitele
* Rozpoet koly-nvrh, priority: hit, atny, WC v p. 89, interaktivn tabule
-KP se souhlas s navrenmi prioritami schvleno
* Vhled poteb koly-uebny-18 td
Diskuse:
a) nkup mikroskop pro ky-projednn pesunuto na dal schzku
b) poadavky pedagog na kulturn akce, exkurze
c) platba autobusu do divadla-6. t. do Gongu-cena 2 700 K-schvleno
* Termn dal schzky: 12. duben od 17 hodin

Schzka 1. 12. 2015


Ptomni: M.Knedlhansov, K.Zrkov, J.Kohoutov, L.Beneov, V.Bradov, Mgr.A.Ragaov, Ing.M.Matocha, J.Novkov, E.Pokorn, A.Lippertov, Mgr.Z.Bukovsk, V.Beanov, P.Hromdkov, G.Novkov
Program:
1.Z minul schzky:
a)stanovy spolku projednny na tdnch schzkch 24.11.2015
b)ZU Neratovice-vsledky jednn s editelem, zmr msta
2.Volba vboru KP: pedseda:Ing.M.Matocha, jednatel:L.Beneov, hospod:V.Beanov
3.Zprva o hospodaen KP pednesla V.Beanov
-nvrhy na erpn
dosti o proplacen:a)mikroskopy-schvleno zakoupen pro uitele(pipojen na PC),
odloeno schvlen zakoupen pro ky
b)modern pomcky do kabinetu Tv-schvleno zakoupen 1 ks me, hokejky na florbal,
neschvleno zakoupen dalho modernho nin
c)encyklopedie pro knihovnu I.stupn-schvleno
d)vtvarn poteby pro I.stupe-schvleno
e)interaktivn uebnice prvouky-neschvleno
4.Akce koly-viz web zstskostelec.cz
5.Podkovn za sbrku ivot dtem-vybrno 5 440 K
6.Bazar pro ShiShira-pedno 5 587 K
7.Podkovn spolku HAKUKA za knin dar.
8.Diskuse:a)Mgr.A.Ragaov-zpach z kocour ve IV.A
b)P.Hromdkov-dlen souasn VIII.tdy na VIII.A + VIII.B-editelka provedla
analzu, zvr:dlen tdy nebude
c)K.Zrkov-nvrh pozen zeleninovho baru do J, dost pednese vedoucmu
.Vtovi J.Novkov
9.Termn dal schzky: 16.nor v 17 hodin

Schzka 15. 9. 2015

KP-15.z 2015
Ptomni:M.Knedlhansov,K.Zrkov,J.Kohoutov,L.Beneov,I.Kruinov,V.Bradov,Mgr.A.Ragaov,Ing.M.Matocha,E.Pokorn,A.Lippertov
Omluvena:G.Novkov
Program:
1.Z minul schzky:a)nvrh stanov spolku
b)koln automaty na jdlo a pit-seznam doporuench potravin
ministerstvo kolstv a zdravotnictv jet nezveejnilo
c)ZU-vsledky jednn s panem editelem
d)koln druina-pijato 108 dt,tedy vichni zjemci
2.Zprva o hospodaen KP-V.Beanov
dosti o proplacen:a)literrn beseda s M.Drijverovou pro 2.a3.ronk:schvleno
b)pomcky na krouek matematiky podle prof.Hejnho:schvleno
c)dresy pro ky na sout v kopan I.stupn:schvleno
d)encyklopedie pro knihovnu I.stupn-projednn odloeno na pt schzku
e) mobiln dopravn hit propjen pro ky 1.-2.ronku:schvleno
f)vtvarn poteby opro ky I.stupn-odloeno
g)proplacen jedn cesty autobusem na operu pro IV.A,B:schvleno
h)proplacen cesty autobusem pro ky 7.ronku na lyask kurz:schvleno
i) proplacen cesty autobusem pro ky 6.ronku do divadla v MB:schvleno
3.Akce koly-viz web zstskostelec.cz
4.CERMAT-editelka seznmila s vsledky testovn k
5.Akademie-podn v roce 2016 (platba sokolovny)-nutno zjistit cenu
6.Vize koly-editelka seznmila s nvrhem
7.Pozvnka na oslavu 120.vro vzniku m욝ansk koly
8.Seznmen s adopc ShoShira-dotovn vzdln chlapce z Banglade
9.Diskuse:a)E.Pokorn-monost zskn nahrvky z akademie k z ervna 2015
b)Mgr.A.Ragaov-monost zskn interaktivn tabule do uebny IV.A
10.Termn dal schzky:1.prosinec 2015

Schzka 16. 6. 2015

KP dne 16. 6. 2015
Ptomny: pan Beanov, Bradov, Kruinov, Lippertov, G. Novkov, Pokorn a Mgr.
Ragaov
Omluveni: pan Beneov, Kohoutov, Ing. Legtov a Ing. Matocha
Program schzky
Z minul schzky: a) stanovy spolku nvrh posln Ing. Matochou
b) koln automaty na jdlo a pit
-seznam doporuench potravin ministerstvo kolstv ani zdravotnictv nezveejnilo
- souasn nabdka npoj a potravin v automatech v Z dle len KP vyhovuje
c) dopravn hit Neratovice-nov vedouc-teorie probhla, praxe pesunuta na podzim
d) ZU-vsledky jednn s editelem ZU v Neratovicch: ek na odpov z MMT, Rad msta Neratovice jet nvrh nepodal
e) lnek Petry Hromdkov Aktivn maminky po letech opt v akci, tentokrt trochu jinak byl ve Zpravodaji v kvtnu zveejnn
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Stav v pokladn k 16. 6. 2015: 5 005 K
Stav na bnm tu: 113 115,84 K
-nvrhy na erpn
-proplatit vstup do baznu a cestovn odmna D za pohdku Zlatovlska
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Provrky ȊI-vsledky k 9. ronku v Prodovdnm pehledu a Spoleenskovdnm pehledu
Diagnostika stavu znalost a dovednost k 9. ronku se zamenm na jejich rozvoj od 5. ronku -vsledky
Akademie-msto podn v roce 2016 (platba v sokolovn)
Organizace kolnho roku 2015/2016
Jin: Podkovn za prci pan Ing. Legtov a Pajkrtov
Termn dal schzky: 15. 9. v 17 hodin

Schzka 7. 4. 2015

Ptomny: J.Kohoutov,L.Beneov,V.Bradov,Mgr.A.Ragaov,E.Pokorn,A.Lippertov,G.Novkov
Program:
Z minul schzky: a) stanovy spolku kol zstv
b) monitoring ZU-sdlen vsledk a vyjden p. ed. ZU
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Rozpoet koly-po schvlen zizovatelem
koln stravovn
-schzka s vedoucm . Vtem 12. 3. ohledn dotaznk
-semin s MUDr. Cajthamlovou
koln automaty na jdlo a pit
-kolsk rada-doporuen veden koly zabvat se skladbou nabdky potravin z hlediska princip zdrav vivy
-vpov fi Coca cola-jednn 6. 3. obmna npoj
-jednn 19. 2. s fi ADDFOOD-nov nabdka potravin
-koln mlko-dti si ho nevyzvedvaj, akoli maj mlenky zaplacen a mohou si vybrat z 5 druh
koln druina-naven kapacity na 120 k od 1. 9. 2015
editelsk provrky-srovnn s okolnmi kolami Kly, Vetaty, Luec, Byice
IV. A Z Kostelec 1.msto v j -prmr1,41, IV. B 2. msto v M- prmr 2, 30
dopravn hit Neratovice-vyjden pan Satynkov
Diskuse: P. Hromdkov-seznmen s lnky Zdrav svaina a Navrcen cty
Termn dal schzky: 16. 6. v 17 hodin
Schzka 20. 1. 2015

Ptomni: J.Kohoutov,I.Kruinov,Mgr.A.Ragaov,Ing.M.Matocha,E.Pokorn,A.Lippertov,V.Beasnov,P.Hromdkov,G.Novkov,Ing.V.Legtov
Program:
Pivtn novch len
Z minul schzky: a) stanovy spolku + etnictv
b) zabezpeen budovy-video ke zvonku do D-sponzorsk dar
c) prava dvho WC v pzem p. 288 (madlo, naten schody, 2 nov kabinky)
d) ped J nov odpadkov bezdotykov ko
e) atny-stavebn prava rozpoet 257 213 K
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Platba lenskho pspvku KP-vechny tdy zaplatily
Akce koly-viz web zstskostelec.cz
Lyask kurz-pihlsilo se 21 zjemc, zlohu zaplatil 1, kurz odvoln
Kontrola Krajsk hygienick stanice SK dne 13.1.2015, zvr: Pi sttnm zdravotnm dozoru nebyly zjitny zvady.
kolsk rada-volby na tdnch schzkch 18. 11.
-pedseda Ing. Havlk, lenov: L. Beneov, Ing. Matocha
-schzka 13. 1. 2015
Rozpoet koly-priority
- spora plynu 413 696 K (proti roku 2013)
Dotaznk-stravovn
Vyhodnocen: Ing. M. Matocha
Termn dal schzky: ter 7. dubna v 17 hodin

Schzka 11. 11. 2014

Ptomni: J.Kohoutov, L.Beneov, V.Bradov, Mgr.A.Ragaov, Ing.M.Matocha, E.Pokorn, A.Lippertov, V.ifner, V.Beqnov, R.Pnov, G.Novkov, Ing.V.Legtov
Program:
Z minul schzky:
a) nvrh na pozen uzamykatelnch sknk do atny pro ky
II.stupn pedloen
b) sla tu Z, KP jsou na webu Z
c) interaktivn tabule pozena, podkovn KP za pspvek 120 000 K
d) dopravn hit-akce uskutenna-kladn hodnocena-platbu v pln vi 9 560 K
uhradilo KP
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Nvrh na vi lenskho pspvku KP ve vi 300 K schvlen
etn pro KP: pan Vesel
kolsk rada-volby na tdnch schzkch 18. 11.
-kandidti volebn komise obdrela nvrhy: Ing. Havlk, Ing. Matocha,
A.Ragaov, Vt ifner,
-volebn lstek
Dotaznk-stravovn
Prohldka budovy
Termn dal schzky: 20.1.2015

Schzka 16. 9. 2014

Ptomni: J.Kohoutov, L.Beneov, V.Bradov, Mgr.A.Ragaov, Ing.M.Matocha, E.Pokorn, A.Lippertov, V.Beanov, Ing.V.Legtov
Program:
Pivtn novch len, zstupce VII. B bude volen na tdn schzce 18. 11.
Volby vboru-pedseda: Ing. Marek Macocha
jednatel: Lenka Beneov
hospod: Vendula Beanov
Z minul schzky:
a) cesta ke hiti-Rada msta nesouhlasila s pijetm daru na zhotoven chodnku od KP
b) reklamn propisovac tuky v cen 5 638 K uhrad KP
c) odlouen pracovit ZU Neratovice-pan editel ZU pod o povolen
vuky hry na hudebn nstroj v Z Kostelec n. L.
d) msto konn akademie-sokolovna-projednno s Ing. Kocourkem, kter souhlas
Vyhodnocen dotaznk Kalibro-kola a j pro 5. ronk
Shishir-ADRA -zprva o chlapci+drek
Hit- sportovn hit I. etapa oteven 2. 9.
drba o przdninch- vymalovn budovy p. 289
-vrata
Organizan opaten pro koln rok 2014/2015: a) naven potu k na 314
b) pravy td (spojovn, rozdlovn)
c) pchod novch pedagog
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Nvrh na erpn penz v souladu se stanovami: KP uhrad Z 1 ks interaktivn tabule vetn psluenstv
Obansk sdruen-zmny od 1. 1. 2014:
a) zmna nzvu
b) prava stanov
c) nutnost najt etn
kolsk rada-kon tlet funkn obdob-volby na tdnch schzkch 18. 11.
10. 10. Dopravn hit-nvtvu 1. 3. ronku v cen 9 560 K-uhrad KP
Diskuse: a) platbu pspvku KP lze provst na tdnch schzkch 18. 11., pozdji hotov TU nebo poslnm na et KP 462397399/0800 (nutno uvst jmno dtte a tdu)
b) zstupce KP piprav do 11. 11. dotaznk pro rodie ohledn spokojenosti se stravovnm ve J, dotaznky budou pedny rodim na tdnch schzkch
c) prohldka koly pro leny KP bhem schzky 11. 11.
d) slo bnho tu KP a Z umstit na web
Termn dal schzky: ter 11. 11. v 17 hodin

Schzka 24. 6. 2014

Ptomni: za KP:V. Bradov, Mgr. A. Ragaov, Ing. M. Macocha, E. Pokorn, V. Beanov
za Z: Mgr. K. Neubertov, Mgr. Z. Zelenkov
Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Obansk sdruen-zmny ve financovn-daov piznn KP za rok 2013
Hled se etn pro KP-nvrhy
Akce koly za IV. tvrtlet kolnho roku 2013/2014-viz web Z
Hit- sportovn hit I. etapa zahjen 16. 6.
-cesta ke hiti- pokud rozpoet nepeshne 120 000 K, povuje se
editelka objednnm firmy k realizaci zakzky bhem przdnin
erpn rozpotu na r. 2014:
- interaktivn tabule 2 ks z investinho fondu
-nov vrata-Adrie-p. 289 ve vrob
-PC do D
Hodnocen prospchu a chovn: a) neomluven hodiny u 3 k (celkem 90 hodin)
b) neprosplo-na I.stupni: 0 k
-na II.stupni: 7 k, z toho 3 mohou konat opravn zkouky
c) prmr 1,00 na II.stupni: E. Kuchaov, J. Legt
d) vyznamenn na II.stupni: 14 k
e) chovn: 3 D؊, 2 z chovn: 5 k, 3 z chovn: 1 k
Organizan opaten pro koln rok 2014/2015: a) naven potu k o 23
b) pravy td (spojovn, rozdlovn)
c) odchod uitel: Ing. Tonarov, Ing. koda
d) pchod uitel od 1. 9. 2014: Mgr. Glaserov, Mgr. Kaparov, Mgr. Sklenov
e) o hlavnch przdninch vymalovn budovy p. 289
Diskuse: a) G. Novkov: pozen uzamykatelnch sknk do atny pro ky
II.stupn-souhlas ostatnch len, editelka povena zjistit cenu
b) propisovac tuky s logem Z-dost editelky-zatm neschvlena
c) Akademie koly-nvrh zmny msta-sokolovna-editelka povena
zjistit podmnky s Ing. Kocourkem
d) zjem rodi o zzen poboky ZU Neratovice v Kostelci n. L.-editelka
povena zjistit monosti
Termn dal schzky: 16. z od 17 hodin


Schzka 8. 4. 2014

Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Hit- 1. 5. 31. 7. rekonstrukce -I. etapa financovn: M
Rozpoet na r. 2014
-malovn budov p. 288 a 289-nabdka zakzky ve zpravodaji
Akce koly za III. tvrtlet kolnho roku 2013/2014
Plaveck vcvik od 3. 2. zajitn pro ky 2. a 3. ronku
kola v prod k 2.- 6. ronku (Rekrean stedisko Kymevo v Hrachov, termn: 9. 6. 16. 6. 2014)-vedouc: H. Novkov
Organizan zmny: v beznu odchod Mgr.K.Prejzkov na MD-zstup Mgr.Z.ern (chemie)
-dlouhodob nemoc Mgr.A.Markov-zstup Mgr.A.Kaparov (P + Tv)
monost platby lenskho pspvku KP na et
spoluprce s OSPOD
Termn dal schzky: 24. erven od 17 hodin

Schzka 28. 1. 2014

Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Hit- sportovn hit I. etapa projekt-vbrov zen-financovn
Modernizace koly:
1. Dlkov ovldn dve do D
2. Kapesn kalkultory pro I. stupe
3. Nov stecha dlny
4. Kotel-dlny
5. Skn do uebny v pzem (3.A)
6. idle-sborovna p. 89
7. D-vestavn sk
8. Stolky pod koprku ve sborovnch p. 89, 288
9. Hern prvek-hit p. 89
10. Kompresor-me-kabinet Tv
11. D-hraky
12. Stavebnice na P pro 3. ronk
13. Po zcizen(a zskan nhrad): nad do dlen, ndob do cvin kuchyn

Rozpoet na r. 2014:
Opravy, drba, modernizace:
-malovn budov p. 288 a 289
-D:garne
-I. Vvrov-PC k interaktivn tabuli do 1. B
- Interaktivn tabule
-nov vrata-Adrie-p. 289 (vmna za plechov)
-repasovat vstupn dvee do p. 288, 289 (vchod do D)
-vstupn dvee do p. 89 (repasovat nebo nov)
-dvee do chodby p. 89
-J-konvektomat
-cviebnice Aj pro 4. ronk AJ-1
-penosn dataprojektor
-koprka pro D
Akce koly za II. tvrtlet kolnho roku 2013/2014
Plaveck vcvik od 3. 2. zajitn pro ky 2. a 3. ronku, 2 autobusy
Lyask kurz k 7. ronku (Studenov , termn: 8. 2. 15. 2.)vedouc: T. Prejzek, . Blahov
kola v prod k 2.- 6. ronku (Rekrean stedisko Kymevo v Hrachov, termn: 9. 6. 16. 6. 2014)-vedouc: H. Novkov
Organizan zmny: v beznu odchod K. Prejzkov na MD
Diskuse: a) monost platby lenskho pspvku KP na et
b) poadavek rozdlnho asu zahjen tdnch schzek na I.stupni
Termn dal schzky: 8. duben od 17 hodin


Schzka 19. 11. 2013

Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
-nvrh ve lenskho pspvku 300 K
-nvrh na vyuit zstatku
Z dvodu duplicity znik organizace KP,kter byla registrovna dne 11.6. 1996
Obansk sdruen-peregistrovn podle novho obanskho zkonku
Jednn kolsk rady 27. 8. 2013
Hit- Usnesen Rady msta ze dne 2. 10.2013-akceptace nutnosti rekonstrukce venkovnho sportovnho arelu + objednn projektov dokumentace
-zasedn Zastupitelstva msta dne 25. 9. 2013-schvlen zapojen novch pjm do vdaj do kapitoly Z sportovn hit I. etapa
Modernizace koly o przdninch a v I. tvrtlet k.r. 2013/14
D-podle Kritri pijet nebylo mono vyhovt vem zjemcm-podkovat pan Podskalsk, Soukupov, Krobov a teflov za vstcnost
Akce koly za I. tvrtlet kolnho roku 2013/2014
-adaptan kurz k 6. ronku se pro mal zjem neuskutenil (cyklo ve Men)
Plaveck vcvik
Lyask kurz k II. stupn: pednost maj ci 7. ronku (Studenov , termn: 8. 2. 15. 2. , cena 3 500 K + skipas)-vedouc: T. Prejzek
kola v prod k 2.-6. ronku (Rekrean stedisko Kymevo v Hrachov, termn: 9. 6. 16. 6. 2014, cena: 3 250 K)-vedouc: H. Novkov
Diskuse -pspvek na dopravu na lyask kurz
Termn dal schzky: 28. 1. 2014 od 17 hodin

Schzka 25. 6. 2013

Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Akce koly za IV. tvrtlet kolnho roku 2012/2013
Hodnocen prospchu a chovn k
Organizan opaten koln rok 2013/2014
Sbr papru-7 314 kg, 16 091 K -odevzdno na et KP
kola v prod-dotaznky rodim 2. ronku- vsledek: zjem o vp v ptm roce
Hit: projednn a schvlen studie, kterou vypracoval J. Kla
Termn dal schzky: listopad
Podkovn pan P. Prochzkov a R. Novkov za dlouhodobou prci v KP

Schzka 9. 4. 2013

Schzka dne 9. 4. 2013

Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Kritria pro pijmn dt do D-projednn nvrhu kolsk rady
Akce koly za III. tvrtlet kolnho roku 2012/2013
Lyask kurz-pspvek na pjen bek
Rozpoet koly na rok 2013 (zizovatel pispv na 1 obd ka stkou 10,50 K, pispv i na plavn)
Hromadn sbr papru 22. 4.
Hit: Ing. Matocha Dopis rodim
Schvlen pspvku na prvn etapu sportovit ve vi
100 000 K, kter se bude erpat z penz fondu KP
Diskuse:
a) pan Pokorn -kola v prod pro II. B (anketa mezi rodii, doprovod)
b) hrada plaveckho kurzu pro pt koln rok (sten zizovatel, rodie.)

Termn dal schzky: 25. ervna v 17 hodin

Schzka 8. 1. 2013

8.ledna 2013
Program:
Pivtn novch len + e-mailov adresy
Informace Ing. Tomka o ekologickm programu pro II.stupe, kter sm absolvoval
Podkovn veden koly Ing. Tomkovi za jeho prci v KP
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Nvrhy na vyuit penz KP: vybaven hit p.89 hernm prvkem a rekonstrukce sportovnho arelu za budovou p. 288
Akce koly za II. tvrtlet kolnho roku 2012/2013
Platba plaveckho kurzu a lyaskho kurzu-pspvek
Informace o prbhu projektu Snen energetick nronosti objektu Z
Rozpoet koly-nvrh potebnch poloek
Web.strnky td I. B a II. B
Zprva ȊI
Dopis od adoptovanho chlapce ShiShira
Diskuse: Odstrann ostrch pedmt ze dvora koly-E. Pokorn
Termn dal schzky: 9. 4. 2013 v 17.30 hodin

Schzka 13. 11. 2012

Ptomni: J. Pandulov, Ing. M. Tomek, A. Lippertov, V. ifner, V. Beanov, R. Novkov, . Zelenkov, P. Prochzkov, Mgr. K. Neubertov a Z. Zelenkov
Program:
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
E-mailov adresy len KP
Akce koly za I. tvrtlet kolnho roku 2012/2013
kolsk rada zpis ze schze 2. 10. 2012
-Kritria pijet do D: souhlas s pozmnnm nvrhem
Plaveck kurz pro ky 2. a 3. ronku doporuen: zachovat
a) Souhlas s hradou stky 23 335,80 K za plavn k za koln rok 2011/2012
b) Platba plaveckho kurzu ve kolnm roce 2012/2013: podat zizovatele o zven ve souasnho pspvku na plaveck kurz, ppadn hradit z KP
Doporuen pispvat na lyask kurz k II.stupn
Web.strnky td-pipravuje se I. B a II. B
Diskuse: Ing. Tomek-nabdka ekologickch vukovch program
Termn dal schzky: ter 8. 1. 2013 od 17 hodin

Schzka 26. 6. 2012

Program:
Z minul schzky: a) ADN k 4. ronku vedla Mgr. P. Hrdkov
b) Hv v 8. ronku-vichni hodnoceni zastupujc uitelkou znmkou 1
Zprva o hospodaen KP: V. Beanov
Akce koly za IV. tvrtlet kolnho roku 2011/2012
Omezen prostedk platba plaveckho kurzu pln rodii nebo jeho zruen
Schzka s vedenm J panem Vtem a pan Loudovou 12. 6. (pestrost jdel, kontrola ȊI, zven ceny obd, vbr ze dvou jdel)
Web.strnky td-vsledky ankety Ing. Havlka
Doplnn pedagogickho sboru na zklad konkurzu
Podkovn pan Rikov za prci v KP
Diskuse

Schzka 17. 4. 2012

KP-schze 17.4.2012
Ptomni vichni zstupci 1. 8. td
Program:
Z minul schzky:pan kolnk bude provdt klid na WC na budov p. 89 vdy po skonen velk pestvky
atny ve D-zizovatel uvolnil v rozpotu potebnou finann stku, zadal zpracovn vkazu vmr, bude vybrna firma k proveden zakzky
Zprva o hospodaen za III.tvrtlet kolnho roku 2011/2012:V. Beanov
Akce Z a D za III.tvrtlet
Informace o schzi kolsk rady
Anketa pro rodie k I.B, II., III., IV.A,B tkajc se webovch strnek td, kterou pipravili Ing. Havlk a Ing. Tomek
Seznmen s Dodatkem .4 ke kolnmu du (hodnocen ka v ppad stdav pe rodi)
Seznmen s Dodatkem .1 ke kolnmu vzdlvacmu programu D: Kritria pijet
Akademie pro rodie a veejnost bude 7. 6.
Diskuse rodi: a)ADN ve 4. td, hudebn vchova na II.stupni za nemocnou
M. Kalistovou
b) vuka prodopisu a fyziky v 6. ronku
Pt schzka se uskuten 26. ervna v 17 hodin.

Schzka 17. 1. 2012

schzka 17. ledna 2012

Ptomn rodie
tda jmno zstupce
I. A Jana Pandulov
I. B Ing. Martin Tomek
II. Alice Lippertov
III. Vt ifner
IV. A Vendula Beanov
IV. B Radka Novkov
V. rka Zelenkov
VI. A Kateina Pajkrtov
VI. B Ing. Veronika Legtov
VII. --
VIII. Pavlna Prochzkov
IX. --

Program:
Projednn bod diskuse z 8. 11.
Zprva o hospodaen-pan Beanov : a) za vechny tdy odveden pspvek na KP
b) informace o pjmech, vdajch a zstatku v pokladn a na bnm tu
c) nvrh Ing. Legtov: doplnit o pspvek na lyask kurz, nvrh bude projednn
na tdnch schzkch 17. 4., nebo lyask kurz letos vzhledem k malmu potu
pihlench k (celkem 7) kola nepod
d) nvrh Ing. Tomka: platit z penz KP uklzeku, kter by kadou hodinu otrala
sedtka na WC v budov p. 89, nvrh bude projednn na tdnch schzkch 17. 4.
Akce koly za II. tvrtlet editelka
koln dotovan mlko-zvil se zjem o neochucen mlko
kolsk rada: a) vsledky voleb
b) zmny ve kolskm zkon tkajc se kolsk rady od 1. 1. 2012
Informace o nvtv len Rady msta 14. 12. ve kole ohledn rekonstrukce D
Nvrh rozpotu Z na rok 2012-nvrh pan Novkov-dotace zizovatele na plavn pro obany ( a tedy i ky) v baznu v okol
Informace o kole v prod pro 4. a 6. ronk
Zjmov krouek SPORTOVEC vzhledem k prav rozvrhu je pouze jednou za trnct dn
Recyklace-dotaz Ing. Legtov-Z je zapojena

Pt schzka bude v ter 17. dubna od 16 hodin.

Schzka 8. 11. 2011

Ptomnrodie:
Tda Jmno
I.A JanaPandulov
I.B MartinTomek
II. AliceLippertov
III. Vtifer
IV.A VendulaBeanov
IV.B RadkaNovkov
V. rkaZelenkov
VI.A KateinaPajkrtov
VI.B VeronikaLegtov
VII. Martinatromajerov
VIII. PavlnaProchzkov
IX. EvaRikov

Program:
ZprvaohospodaenKP-panV.Beanov
Projednnvelenskhopspvkunakolnrok2011/2012
Pprava na volby zstupc rodi do kolsk rady (volebn komise obdrela pouze jeden nvrh: pan Havlk, proto se KP dohodlo, e dalmi kandidty budou ptomn rodie z I. VI. ronku na schzce KP dne 8. 11.)
AkcekolyaDzaI.tvrtletkolnhoroku2011/2012
Provozkolndruinyod1.9.2011
Provozndkolnjdelnyod1.9.2011
Seznmensvsledkykontrolykrajskhygienickstanice(bezzvad)
Volnoeditelkykolyprokydne18.11.2011a9.1.2012
Diskuse:
Seityproky-panPajkrtov
Mimotankovetba-panLegtovaJedlikov
Fyzickzdatnostkanpltlesnvchovy-panJedlikov
WCnabudovp.89(nvrhkliduibhemvyuovn)-panTomek
atnyvekolndruin-malkapacita-panTomek,panifer

Termnptschzky:ter17.1.2012od17hodin