Základní škola T. Stolzové
logo banner

kolsk rada

kolsk rada byla zzena podle 167 zkona . 561/2004 Sb.,

e-mail: zskostelec.skolskarada@gmail.com

kolsk rada se vyjaduje k nvrhm vzdlvacch program, schvaluje vron zprvu koly, koln d, pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn k, podl se na zpracovn koncepnch pln koly, projednv nvrh rozpotu, projednv inspekn zprvy, podv podnty a oznmen editeli koly, zizovateli a dalm orgnm sttn sprvy, podv nvrh na odvoln editele a podv nvrh na vyhlen konkurzu na editele koly.

Ven rodie,
tlet funkn obdob zstupc rodi ve kolsk rad kon. kolsk rada se v nm vnovala vem zkonem stanovenm kolm, jako jsou nap. projednn a schvlen vron zprvy koly a projednn rozpotu koly, nebo schvalovn zmn kolnho du apod., a krom toho se aktivn zapojila i do ppravy rekonstrukce kolnho hit a vyjadovala se i k dalm tmatm.
Za nejvt spch kolsk rady osobn povauji, e se v uplynulm obdob podailo vytvoit tvr tm, kter byl vdy schopen vcn a bez emoc eit i pomrn sloit otzky, by na n zprvu neml jednotn nzor, a po diskusi jednomysln pijmat spolen zvry a usnesen. Zda byli jednotliv lenov rady jmenovni zizovatelem koly, jejm vedenm, nebo byli voleni zstupci k, nebylo vidt, kolskou radu jednoznan spojoval spolen zjem o rozvoj koly, zkvalitovn vuky i celkovho prosted.
Jak jsem ji uvedl, kolsk rada v souasnm sloen svoji prci kon a je proto teba zvolit si nov zstupce rodi. Peji si, aby se nm spolen podobn jako ped temi lety podailo vybrat zstupce, kte budou mt o prci v rad skuten zjem a svmi znalostmi a zkuenostmi pispj ke spolen vci.
S pozdravem
Jan Havlk, pedseda kolsk rady, 17.11.2014

Zstupci zizovatele :
Ing. Miroslav Oklusk
Vladimr Tnsk
Ing. Radek Zta
Zstupci zkonnch zstupc :
Ing.Jan Havlk,Ph.D.
Ing. Marek Matocha
Bc. Klra Haberahauerov
Zstupci pedagog :
Mgr. Ivana Novkov
Bohumil Sekanina
Mgr. Alexandra Markov


Schzka 3. 1. 2018

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov v Kostelci nad Labem konanho dne 3. 1. 2018
Ptomni: zstupci zizovatele Ing. Miroslav Oklusk Vladimr Tnsk
zstupci pedagogickho sboru Mgr. Alexandra Markov Mgr. Ivana Novkov Bohumil Sekanina
zstupci zkonnch zstupc Bc. Klra Haberhauerov Ing. Jan Havlk, Ph.D.
Omluveni: zstupci zizovatele Ing. Radek Zta
zstupci zkonnch zstupc Ing. Marek Matocha
___________________________________________________________________________
Prvn jednn kolsk rady v novm volebnm obdob svolala editelka koly Mgr. Jaroslava Glaserov, kter ptomn na jednn pivtala.
1) Schvlen programu jednn.
1. Schvlen programu jednn
2. Volba pedsedy kolsk rady
3. Schvlen jednacho du kolsk rady
4. Projednn rozpotu koly
5. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (7-0-0).
2) Volba pedsedy kolsk rady
kolsk rada v souladu s 167 odst. 7 zkona . 561/2004 Sb, o pedkolnm, zkladnm, stednm, vym odbornm a jinm vzdlvn, v platnm znn, zvolila v tajnm hlasovn pedsedou kolsk rady Ing. Jana Havlka, Ph.D.
Z odevzdanch 7 hlas se 6 hlas vyjdilo pro Ing. Jana Havlka, Ph.D., 1 odevzdan hlas byl neplatn.
editelka koly Mgr. Jaroslava Glaserov pedala veden schze nov zvolenmu pedsedovi a jednn kolsk rady opustila.
3) Schvlen jednacho du kolsk rady
kolsk rad byl pedloen ke schvlen jednac d ve stejnm znn, v jakm byl schvlen ji v minulm volebnm obdob. kolsk rada se s pedloenm nvrhem seznmila a vyjdila s nm souhlas.
Usnesen: kolsk rada schvaluje jednac d kolsk rady Z T. Stolzov v navrenm znn (7-0-0).
4) Projednn rozpotu koly
kolsk rada projednala pedloen nvrh rozpotu koly a nemla k nmu pipomnek.
5) Rzn
V bod rzn byla kolsk rada informovna o projektu vstavby nov budovy koly a o dosti o dotaci na financovn tohoto projektu.
Zapsal: Vladimr Tnsk, 4. 1. 2018 Ovil: Jan Havlk, 4. 1. 2018

Schzka 4. 10. 2017

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov v Kostelci nad Labem konanho dne 4. 10. 2017
Ptomni: zstupci zizovatele Vladimr Tnsk
zstupci pedagogickho sboru Mgr. Veronika Kkov Mgr. Alexandra Markov Mgr. Ivana Novkov
zstupci zkonnch zstupc Lenka Beneov Ing. Jan Havlk, Ph.D. Ing. Marek Matocha
Omluveni: zstupci zizovatele Ing. Miroslav Oklusk Ing. Radek Zta
___________________________________________________________________________
1) Schvlen programu jednn
1. Schvlen programu jednn
2. Vron zprva o innosti koly ve kolnm roce 2016/2017
3. Dodatek . 4 k Vnitnmu dku koln druiny
4. Dodatek . 2 ke kolnmu vzdlvacmu programu Pestr kola
5. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (7-0-0).
2) Vron zprva o innosti koly ve kolnm roce 2016/2017 - schvleno 7-0-0
kolsk rada se seznmila s pedloenm znnm vron zprvy, jej obsah diskutovala a vron zprvu koly schvlila (7-0-0).
3) Dodatek . 4 k Vnitnmu dku koln druiny
kolsk rada se seznmila s Dodatkem .2 ke kolnmu vzdlvacmu programu Pestr kola a vzala ho na vdom. (7-0-0)
4) Rzn
a) Doprava ped malou budovou koly (. p. 89)
Zstupci msta uvedli, e pechod pro chodce ped malou koln budovou bude opaten adheznm ntrem, jakmile to bude mon a smyslupln z hlediska plnovan rekonstrukce komunikace. V tto vci msto nyn ek na vyjden sprvce komunikace.
Zstupci koly a rodi nejsou spokojeni se souasnm dohledem pechodu ped malou budovou (panuje nespokojenost s nhradou pana Soukupa). Zstupci msta pislbili zlepen dohledu nad pechodem v rannch hodinch, vetn zastavovn aut hldkou a jejm aktivnm vstupovnm a zenm prostoru pechodu.
Zapsal: Marek Matocha, 5. 10. 2017 Ovil: Jan Havlk, 6. 10. 2017

Schzka 21. 6. 2017

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 21. 6. 2017
Ptomni: zstupci zizovatele Vladimr Tnsk
Ing. Radek Zta
zstupci pedagogickho sboru Mgr. Jaroslava Glaserov
Mgr. Alexandra Markov
Mgr. Ivana Novkov
zstupci zkonnch zstupc Ing. Jan Havlk, Ph.D.
Ing. Marek Matocha
Omluveni: zstupci zizovatele Ing. Miroslav Oklusk
zstupci zkonnch zstupc Lenka Beneov
___________________________________________________________________________
1) Schvlen programu jednn
1. Schvlen programu jednn
2. Dodatek kolnho du
3. Investinch zmry pro dal roky
4. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (7-0-0).
2) Dodatek kolnho du
kolsk rada se seznmila s pedloenm nvrhem dodatku kolnho du a schvlila jej
(7-0-0).
3) Investin zmry pro dal roky
kolsk rada diskutovala investin zmry a jejich priority pro obdob nkolika nejblich
rok a to s pihldnutm pedevm k neodkladnosti jednotlivch investic a jejich vazb
k zamlen stavb nov koln budovy. kolsk rada za priority povauje zejmna opravu
stechy na budov koln druiny (. p. 289) a opravu prostor hit u mal koln budovy
(. p. 89). Naopak oprava stvajcch aten, diskutovan v minulch letech, se lenm
kolsk rady jev jako neaktuln s ohledem na to, e projekt stavby nov budovy pot
i s novmi atnami. Dal investice by pak mly dle kolsk rady smovat do rekonstrukce
sborovny a modernizace vybaven potaovch ueben.
4) Rzn
a) kolsk rada optovn diskutovala problematiku dopravy v okol mal budovy koly, zvlt
pak een pechodu pro chodce ped malou koln budovou (. p. 89).
b) kolsk rada se v bod rzn vnovala i monosti spoluprce se ZU Neratovice. ZU
Neratovice aktuln nem zjem o spoluprci s na zkladn kolou z dvodu nenaplnn
kapacity ZU v Neratovicch.
c) kolsk rada podkovala pan editelce Mgr. Zdence Zelenkov, kter ve funkci editelky koly
na vlastn dost k 30. 6. 2017 kon, za dlouholetou prci, sil a entusiasmus, kter na kole
vnovala a popla j hodn spch a tst v dal prci i v osobnm ivot.
d) Mgr. Jaroslava Glaserov pedala k rukm pedsedy kolsk rady abdikan dopis, kterm na
svoji pozici lenky kolsk rady ke dni 22. 6. 2017 rezignuje z dvodu nesluitelnosti lenstv
ve kolsk rad s pozic editelky koly, na kterou od 1. 7. 2017 nastupuje. kolsk rada Mgr.
Glaserov za odvedenou prci dkuje a peje j hodn spch v nov pracovn pozici. Novou
lenkou kolsk rady se od 23. 6. 2017 stv Mgr. Veronika Kkov, zvolen ve volbch
zstupc pedagogickch pracovnk konanch dne 12. 11. 2014 jako prvn nhradnk.
Zapsal: Jan Havlk, 28. 6. 2017
Ovil: Vladimr Tnsk, 28. 6. 2017

Schzka 20. 3. 2017

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 20. 3. 2017

Omluveni: zstupci zizovatele Ing. Miroslav Oklusk
___________________________________________________________________________

Program:
1. Schvlen programu jednn
2. Dodatek kolnho du
3. Nvrh rozpotu koly na rok 2017
4. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (8-0-0).
2) Dodatek kolnho du
kolsk rada se seznmila s pedloenm nvrhem dodatku kolnho du a schvlila jej
(8-0-0).
3) Nvrh rozpotu koly na rok 2017
kolsk rada se seznmila s nvrhem rozpotu koly a se stanoviskem zizovatele koly
a nvrh rozpotu schvlila (8-0-0).
4) Rzn
a) kolsk rada optovn diskutovala problematiku stavu okol koln budovy a zejmna
mstskho parku v souvislosti s rizikem nabzen drog km koly. Zstupci zizovatele
pislbili provst proez ke tak, aby se omezily podmnky pro monost nabzen drog.
b) kolsk rada diskutovala problematiku dopravy v okol mal budovy koly. Je k dispozici
finln verze dopravn studie, kterou nechalo vypracovat msto - een dopravn situace me
bt provedeno nap. v rmci pipravovan opravy komunikace.
c) kolsk rada se v diskusi vnovala i monosti spoluprce se ZU Neratovice. Zstupci
zizovatele oslov ohledn spoluprce pmo ZU.
d) lenov kolsk rady byli informovni, e pan editelka podala o uvolnn z funkce.
Zapsali: Marek Matocha, Jan Havlk, 3. 4. 2017
Ovil: Vladimr Tnsk, 3. 4. 2017

Schzka 30. 8. 2016

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 30. 8. 2016
Ptomni: zstupci zizovatele Vladimr Tnsk
zstupci pedagogickho sboru Mgr. Jaroslava Glaserov
Mgr. Alexandra Markov
Mgr. Ivana Novkov
zstupci zkonnch zstupc Lenka Beneov,
Ing. Jan Havlk, Ph.D.
Ing. Marek Matocha
Omluveni: zstupci zizovatele Ing. Miroslav Oklusk
Ing. Radek Zta
___________________________________________________________________________
1) Schvlen programu jednn
1. Schvlen programu jednn
2. Vron zprva koly
3. Dodatek kolnho du
4. Dodatek kolnho vzdlvacho programu
5. Dodatek kolnho vzdlvacho programu koln druiny
6. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (7-0-0).
2) Vron zprva koly
Pan editelka pedstavila vron zprvu koly. kolsk rada schvlila vron zprvu
koly bez pipomnek v pedloen podob. (7-0-0).
3) Dodatek kolnho du
kolsk rada se seznmila s pedloenm materilem a prodiskutovala navren zmny
kolnho du a schvlila jej (7-0-0).
4) Dodatek kolnho vzdlvacho programu
kolsk rada se seznmila s pedloenm materilem a vzala na vdom zmny dodatku
kolnho vzdlvacho programu (7-0-0).
5) Dodatek kolnho vzdlvacho programu koln druiny
kolsk rada se seznmila s pedloenm materilem a vzala na vdom zmny dodatku
kolnho vzdlvacho programu koln druiny (7-0-0).
6) Rzn
a) kolsk rada diskutovala problematiku nutnosti rozen kapacity zkladn koly a jej
rekonstrukce s vyuitm nkterho dotanho titulu, volby budoucho odbornho zamen Z
a mon spoluprce s partnerskmi vzdlvacmi institucemi. kolsk rada doporuuje veden
koly se tmito tmaty zabvat (7-0-0).
b) kolsk rada diskutovala problematiku stavu okol koln budovy a zejmna mstskho parku
v souvislosti s rizikem nabzen drog km koly v tchto mstech. kolsk rada podala
ptomn zstupce zizovatele, aby problematiku tlumoili celmu veden msta (7-0-0).
c) kolsk rada diskutovala problematiku vysok dopravn zte a nedodrovn povolen
rychlosti na komunikaci ped koln budovou z hlediska bezpenosti k koly a hlukov
zte. kolsk rada podala ptomn zstupce zizovatele, aby problematiku tlumoili
celmu veden msta (7-0-0).
Zapsal: Marek Matocha, 2. 9. 2016
Ovil: Jan Havlk, 18. 9. 2016

Schzka 9. 3. 2016

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 9. 3. 2016
Ptomni: zstupci zizovatele Ing. Miroslav Oklusk
Vladimr Tnsk
Ing. Radek Zta
zstupci pedagogickho sboru Mgr. Jaroslava Glaserov
Mgr. Alexandra Markov
Mgr. Ivana Novkov
zstupci zkonnch zstupc Lenka Beneov,
Ing. Jan Havlk, Ph.D.
Ing. Marek Matocha
___________________________________________________________________________
1) Schvlen programu jednn
1. Schvlen programu jednn
2. Nvrh rozpotu koly
3. Dodatek kolnho du
4. Vuka ten a matematiky v prvn td
5. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (9-0-0).
2) Nvrh rozpotu koly
Pan editelka pedstavila rozpotov priority koly (hit, atny, stecha).
Usnesen: kolsk rada se seznmila s nvrhem rozpotu koly a se stanoviskem
zizovatele koly. Vzhledem k zmru zizovatele rekonstruovat a rozit budovu koly,
doporuuje R veden koly vykrtnout z nvrhu rozpotu poloku atny p. 288 v.
stavebnch prac ve vi 538 000,00 K. (9-0-0).
3) Dodatek kolnho du
kolsk rada se seznmila s navrenmi zmnami kolnho du a tyto schvlila. (9-0-0)
4) Vuka ten a matematiky v prvn td
Usnesen: kolsk rada se seznmila se zmrem koly umonit od 1. ronku kolnho
roku 2016/2017 vuku matematiky podle prof. Hejnho a vuku ten genetickou metodou.
kolsk rada se zmrem vyjdila souhlas a doporuuje veden koly dostaten seznmit
rodie s touto formou vuky a zajistit jejich informovan souhlas. (9-0-0)
5) Rzn
Zapsal: Marek Matocha, 9. 3. 2016
Ovil: Jan Havlk, 11. 3. 2016

Schzka 29. 9. 2015

Ptomni: zstupci zizovatele - Ing. Miroslav Oklusk
Vladimr Tnsk
Ing. Radek Zta
zstupci pedagogickho sboru - Mgr. Jaroslava Glaserov,
Mgr. Alexandra Markov,
Mgr. Ivana Novkov
zstupci zkonnch zstupc - Lenka Beneov,
Ing. Jan Havlk, Ph.D.,
Ing. Marek Matocha
___________________________________________________________________________
1) Schvlen programu jednn.
1. Schvlen programu jednn
2. Vron zprva koly
3. koln d
4. Pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn k
5. koln vzdlvac program pro zkladn vzdlvn
6. koln vzdlvac program koln druiny
7. Vize koly
8. Rzn
kolsk rada se seznmila s nvrhem programu jednn a program schvlila (9-0-0).
2) Vron zprvy Z T. Stolzov.
kolsk rada projednala pedloenou vron zprvu bez pipomnek.
Usnesen: kolsk rada schvaluje Vron zprvu Z T. Stolzov (9-0-0).
3) koln d
kolsk rada projednala pedloen nvrh kolnho du.
Usnesen: kolsk rada schvaluje koln d Z T. Stolzov (8-0-1).
4) Pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn k
kolsk rada projednala pedloen nvrh pravidel pro hodnocen vsledk vzdlvn.
Usnesen: kolsk rada schvaluje pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn k (9-0-
0).
5) koln vzdlvac program pro zkladn vzdlvn
kolsk rada projednala pedloen koln vzdlvac program pro zkladn vzdlvn
Usnesen: kolsk rada se seznmila se kolnm vzdlvacm programem pro zkladn
vzdlvn a bere ho na vdom (9-0-0).
6) koln vzdlvac program koln druiny
kolsk rada projednala pedloen koln vzdlvac program koln druiny.
Usnesen: kolsk rada se seznmila se kolnm vzdlvacm programem koln druiny a bere
ho na vdom (9-0-0).
7) Vize koly
kolsk rada se seznmila s nvrhem vize koly a pedloen nvrh podrobn
diskutovala. Pozn.: V prbhu jednn se omluvila pan Lenka Beneov.
Usnesen: kolsk rada se seznmila s Viz koly a doporuuje veden koly se j dle
hloubji zabvat (8-0-0).
8) Rzn
a) koln hit
Zstupkyn pedagogickho sboru vznesly dotaz na dokonen rekonstrukce kolnho
hit.
Usnesen: kolsk rada doporuuje veden koly a zizovateli, aby se intenzivn zabvali
ppravou druh fze vstavby kolnho hit tak, aby byla realizovna v roce 2016 (8-0-
0).
b) Prezentace koly veejnosti
Probhla debata o monostech vt prezentace koly veejnosti. Zstupci msta nabdli
prostory k prezentaci (dm 316 - Infocentrum) a jednn o monosti dalho vyuit
prostoru Sokolovny.
Zapsal: Marek Matocha, 29. 9. 2015
Ovil: Jan Havlk, 9. 10. 2015

Schzka 18. 2. 2015

Jednn kolsk rady Zkladn koly T. Stolzov v Kostelci nad Labem dne 18.02.2015

Ptomni: Ing. Miroslav Oklusk, Vladimr Tnsk, Ing. Radek Zta, Ing.Jan Havlk,Ph.D., Ing. Marek Matocha, Mgr. Ivana Novkov, Mgr. Jaroslava Glaserov, Mgr. Alexandra Markov
Omluvena: Lenka Beneov

1. Schvlen programu jednn. (Program byl schvlen: 8/0/0)
2. Projednn nvrhu rozpotu koly - Usnesen: kolsk rada projednala nvrh rozpotu a doporuuje:
a) realizovat vt investin akce v nsledujcm poad priorit:
I. rekonstrukce kotelny p.89,
II. dal etapa sportovit .p. 288,
III. rekonstrukce kolnch aten,
b) odloit rekonstrukci stechy na budov .p. 289 na dobu, kdy bude vyjasnna monost dostavby koln budovy. (Usnesen bylo schvleno: 8/0/0)
3. Diskuze o uvn automat na npoje a oberstven - Usnesen: kolsk rada prodiskutovala problematiku automat na npoje a oberstven a doporuuje veden koly zabvat se skladbou nabdky potravin z hlediska princip zdrav vivy dt. (Usnesen bylo schvleno: 8/0/0)
4. Rzn - K tomuto bodu programu nebyla dn diskuze.

Schzka 13. 1. 2015

Ptomni: Lenka Beneov, Mgr.Jaroslava Glaserov, Ing.Jan Havlk, Ph.D., Mgr.Alexandra Markov, Ing. Marek Matocha, Mgr. Ivana Novkov, Ing. Miroslav Oklusk, Vladimr Tnsk, Ing. Radek Zta, Mgr. Zdenka Zelenkov
Program:
1.Jednac d-projednn a schvlen
2. Volba pedsedy: zvolen Ing. J. Havlk, Ph.D. potem 7 hlasy
3. Dodatek .1 ke kolnmu du-schvlen

Schzka 22. 9. 2014

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 22.9.2014
Ptomni: zstupci zizovatele - Ing. Miroslav Oklusk
zstupci pedagogickho sboru - Jana Honov, Dis.
Mgr. Hana Novkov,
Mgr. Alexandra Markov
zstupci zkonnch zstupc - Ing. Jan Havlk, Ph.D.,
Ing. Veronika Legtov
Omluveni: zstupci zizovatele - Jitka Krejov,
Radana Mocov
zstupci zkonnch zstupc - Alice Lippertov
___________________________________________________________________________
1) Schvlen programu jednn.
Program jednn byl schvlen.
2) Projednn Vron zprvy Z T. Stolzov.
Vron zprva byla projednna a schvlena jednomysln.
3) Projednn dlouhodobho plnu koncepnch zmr a kol koly na obdob 2014 2016.
Dlouhodob pln byl projednn. kolsk rada poaduje, aby pi pt tvorb
dlouhodobho plnu byla pizvna a na jeho tvorb se mohla podlet.
4) Rzn.
Nebyly vzneseny dn pipomnky.
Zapsala: Veronika Legtov, 22.9.2014
Ovil: Jan Havlk

Schzka 10. 3. 2014

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 10.3.2014
Ptomni: zstupci zizovatele Radana Mocov
zstupci pedagogickho sboru Jana Honov, Dis. Mgr. Hana Novkov
zstupci rodi Ing. Jan Havlk, PhD. Ing. Veronika Legtov Alice Lippertov
host Mgr. Zdeka Zelenkov
Omluveni: zstupci zizovatele Jitka Krejov Ing. Miroslav Oklusk
zstupci pedagogickho sboru Mgr. Alexandra Markov
___________________________________________________________________________
Program:
1) Schvlen programu jednn.
Program jednn byl schvlen.
1. Schvlen programu jednn
2. Projednn rozpotu koly
3. Rzn
2) Projednn rozpotu koly
Rozpoet byl projednn, byly diskutovny zmny oproti pvodnmu nvrhu rozpotu. Zmnno bylo i financovn I. etapy rekonstrukce kolnho hit za hlavn budovou Z, kter bude realizovno pmo z rozpotu msta.
3) Rzn
Byl diskutovn dotaz na kvalifikaci pedagog Z v souvislosti s novelou kolskho zkona. Tato otzka se tk dvou pedagog II. stupn.
Zapsala: Veronika Legtov, 10.3.2014 Ovil: Jan Havlk, 13.3.2014

Schzka 27. 8. 2013

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 27.8.2013
Ptomni: zstupci zizovatele Radana Mocov Ing. Miroslav Oklusk
zstupci pedagogickho sboru Jana Honov, Dis. Mgr. Alexandra Markov Mgr. Hana Novkov
zstupci rodi Ing. Jan Havlk, PhD. Ing. Veronika Legtov
host Mgr. Zdeka Zelenkov
Omluveni: zstupci rodi Alice Lippertov
Neptomni: zstupci msta Jitka Krejov
___________________________________________________________________________
Program:
1) Schvlen programu jednn.
Program jednn byl schvlen.
1. Schvlen programu jednn
2. Projednn a ppadn schvlen vron zprvy koly
3. Projednn dodatku ke kolnmu vzdlvacmu plnu
4. Projednn projektu rekonstrukce kolnho hit
5. Rzn
2) Projednn vron zprvy o innosti koly
Vron zprva o innosti koly byla projednna bez vznamnch pipomnek a byla kolskou radou schvlena.
3) Projednn dodatku ke kolnmu vzdlvacmu plnu (VP)
Bylo pipomnkovno zapsn druhho cizho jazyka do dodatku VP. Bylo doporueno doplnit VP o pechodn obdob nsledujcho kolnho roku, kter vznikne pro 9. ronk, kter nebude mt povinn druh ciz jazyk. To je v rozporu s konstatovnm v dodatku VP, e druh ciz jazyk je povinn pro 7. 9. ronk.
4) Projednn projektu rekonstrukce kolnho hit
R podporuje navrenou koncepci a studii rekonstrukce hit a doporuuje veden koly tuto projednat se zizovatelem. R d o prbn informovn o stavu jednn.
5) Rzn
V tomto bodu programu nebyla dn diskuse.
Zapsala: Veronika Legtov, 28.8.2013 Ovil: Jan Havlk, 2.9.2013

Schzka 11. 2. 2013

Zpis z jednn kolsk rady Zkladn koly Terezy Stolzov
v Kostelci nad Labem konanho dne 11.2.2013
______________________________________________________________
Ptomni: zstupci rodi - Ing. Jan Havlk, Ph.D.
Alice Lippertov
zstupci pedagogickho sboru - Jana Honov, DiS.
Mgr. Alexandra Markov
Mgr. Hana Novkov
zstupci msta - Jitka Krejov
Ing. Miroslav Oklusk
host - Mgr. Zdeka Zelenkov
Omluveni: zstupci rodi - Ing. Veronika Legtov
Neptomni: zstupci msta - Radana Mocov
Program:
1) Schvlen programu jednn
Program jednn byl jednomysln schvlen.
1. Schvlen programu jednn
2. Nvrh kritri pijmn dt do koln druiny
3. Diskuse nvrhu rozpotu koly na rok 2013
4. Rzn
2) Nvrh kritri pijmn dt do koln druiny
kolsk rada projednala kritria pijmn dt do koln druiny a jednomysln se shodla na
nvrhu kritri, kter je plohou tohoto zpisu.
3) Diskuse nvrhu rozpotu koly na rok 2013
kolsk rada projednala nvrh rozpotu koly na rok 2013.
4) Rzn
kolsk rada doposud neobdrela inspekn zprvu esk koln inspekce, jejmi
zvry se bude zabvat na nkterm dalm jednn.
Plohy:
1) Nvrh kritri pijmn dt do koln druiny
Zapsal: J. Havlk
Ovil: H. Novkov
Ploha 1
Nvrh kritri pijman dt do koln druiny
Kritria pro pijmn k do D
O pijmn k do koln druiny rozhoduje editelka koly, a to na zklad vyplnnch
nleitost v psemn pihlce, splnnch kritri pro pijet a s ohledem na kapacitu koln
druiny.
Kritria pro pijmn k do koln druiny:
Vk adatele ke dni zahjen koln dochzky
5 let 6 bod
6 let 5 bod
7 let 4 body
8 let 3 body
9 let 2 body
10 let 1 bod
Ronk, kter k navtvuje
1. ronk 5 bod
2. ronk 4 body
3. ronk 3 body
4. ronk 2 body
5. ronk 1 bod
Pijati jsou ci s nejvym potem bod.

Schzka 2. 10. 2012

1. Schvlen kolnho du vetn plohy Pravidla pro hodnocen vsledk vzdlvn k s platnost od 2. 10. 2012.
2. Schvlen Vron zprvy o innostech koly za koln rok 2011/2012.
3. Projednn dodatk ke kolnmu vzdlvacmu programu Pestr kola: Voliteln pedmt Prce s potaem a Zklady prvnch nauk.
4. Projednn dodatku ke kolnmu vzdlvacmu programu koln druiny-Kritria pijet do koln druiny-doporuen, aby editelka koly pepracovala, protoe souasn kritria povauje kolsk rada za diskriminan.
5. Koncepce koly-koncepn zmry rozvoje koly pijaty bez pipomnek.
6. Plavn k-doporuen financovat z KP, rodie by mli hradit pouze dopravu.
-podrobn zpis z jednn je k dispozici v editeln nebo u len kolsk rady

Schzka 17. 1. 2012

Program:
1. Volba pedsedy R.
V tajn volb byl zvolen Ing. Jan Havlk, Ph.D.
2. Schvlen Jednacho du R.
Po diskusi a pipomnkch byl jednohlasn schvlen.
3. Projednn nvrhu rozpotu Z na rok 2012.
Bez pipomnek.
4. Komunikace mezi jednotlivmi leny.
Upednostnna vzjemn e-mailov komunikace.
Zzena adresa R: zskostelec.skolskarada@gmail.com

Schzka 15. 11. 2011

VOLBY ZSTUPC DO KOLSK RADY

VOLBA ZSTUPC PEDAGOGICKCH PRACOVNK probhla dne 14. 11. 2011
-v tajnm hlasovn byly zvoleny: Jana Honov, DiS.
Mgr. Hana Novkov
Mgr. Alexandra Markov

VOLBA ZSTUPC ZKONNCH ZSTUPC AK probhla dne 15. 11. 2011
-v tajnm hlasovn byli zvoleni: Ing. Jan Havlk, Ph.D.
Ing. Veronika Legtov
Alice Lippertov


Nzor rodi na zachovn kolsk rady v ppad, e by byla od 1. 1. 2012 dobrovoln:
Vyjdilo se 211 ptomnch rodi k 1. 9. ronku.
Pro zachovn kolsk rady se vyslovilo 117 rodi.

Schzka 0. 0. 0000

Schzka 0. 0. 0000